Algemene verkoopsvoorwaarden

DIGINATIVE BV
Rijmenamsesteenweg 238
B-3150 Haacht
Tel.: 0494681141
info@theyogabar.be
www.theyogabar.be
Bank: BE97 7360 5161 2249
BTW: BE 0640.916.414

Artikel 1. Definities

Onder The Yoga Bar wordt verstaan alle fysieke locaties waar yoga door DIGINATIVE BV onder de naam “The Yoga Bar” wordt aangeboden.

Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door The Yoga Bar verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.

Onder leskaart, rittenkaart, meerbeurtenkaart wordt verstaan: elke meerbeurtenkaart (tien of twaalf beurten), losse les, proefles, gratis les of abonnement (unlimited pass van 12 weken of 1 jaar) die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Diginative BV is een besloten vennootschap

2.2 Op alle door Diginative BV gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen in de door hem gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels. De huisregels ontvang je bij inschrijving en vind je terug op de website. De huisregels zijn als volgt (niet exhaustief):

Zorg dat je een geldige beurtenkaart (fysieke kaart of digitale account), een overschrijvingsbewijs óf geld bij je hebt. Reserveer op voorhand je plek. Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang.Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen. Zet je telefoon uit.

2.4 (Een medewerker van) The Yoga Bar kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Diginative BV als opdrachtnemer optreedt.

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Diginative BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart aangekocht voor 14 juni 2020 is geldig tot en met 13 juni 2021. Een leskaart aangekocht na 14 juni 2020 is 1 jaar geldig. Koop je bv. een kaart aan op 15 juni 2020, dan kan je je laatste les met deze kaart kopen op 14 juni 2021. Een unlimited pass (3 maanden) is 12 weken geldig vanaf eerste gebruik. Een unlimited pass (12 maanden) is 1 jaar geldig vanaf eerste gebruik.

4.2 Een meerbeurtenkaart kan gedeeld worden: neem contact op met The Yoga Bar om meerdere reservaties op 1 leskaart door te voeren. Unlimited passes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Meerbeurtenkaarten en unlimited passes geven je toegang tot alle lessen  van The Yoga Bar, inclusief workshops waarbij dit uitdrukkelijk wordt vermeld op de webpagina op het inschrijvingsformulier. Inschrijven voor de workshops is noodzakelijk ook wanneer je een meerbeurtenkaart of unlimited pass hebt. Meer info over workshops vind je onder Artikel 5.

4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet, tenzij na overlegging van een medisch attest binnen de 14 dagen de dato. The Yoga Bar verleent geen restitutie op leskaarten.

4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door The Yoga Bar desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt The Yoga Bar zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaal ruimte van The Yoga Bar, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.

4.5 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door The Yoga Bar ontvangen is.

4.6 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

Artikel 5 – Workshops

5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en The Yoga Bar het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.

5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.

5.3. The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaalruimte van The Yoga Bar, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze The Yoga Bar heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6 – Weekend retraites

6.1 De reservatie van een deelnemer wordt geregistreerd nadat hij zich online via de website heeft geregistreerd en het voorschot van 100 EUR heeft betaald. Een deelnemer kan aan een weekend retraite meedoen wanneer The Yoga Bar het volledige bedrag voor deelname aan de workshop ten laatste 2 weken voor deelname heeft ontvangen.

6.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.

6.3 The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om een geplande retraite te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

6.4 De indicatieve dagindeling van de retraite staat op de website. The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

6.5 Annulering van de retraite en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze The Yoga Bar heeft bereikt. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 30 euro. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum wordt een administratieve kost van 100 EUR aangerekend. Minder dan 15 dagen voor aanvang wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 7 – Yoga Teacher Training

7.1 De reservatie van een deelnemer wordt geregistreerd nadat hij zich online via de website heeft geregistreerd en het voorschot van 200 EUR heeft betaald. Een deelnemer kan aan een yoga teacher training meedoen wanneer The Yoga Bar het volledige bedrag voor deelname aan de training ten laatste 2 weken voor deelname heeft ontvangen.

7.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.

7.3 The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

7.4 De indicatieve dagindeling van de training staat op de website. The Yoga Bar behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

7.5 Annulering van de training door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze The Yoga Bar heeft bereikt. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 50 euro. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum wordt een administratieve kost van 100 EUR aangerekend. Minder dan 15 dagen voor aanvang wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 8 – Online betalingen en terugroeprecht

8.1. The online betalingsservice van The Yoga Bar verloopt via de betalingsprovider Mollie. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit.

8.2 De deelnemer heeft het recht aan The Yoga Bar mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).

Artikel 8 – Privacy

9.1. The Yoga Bar gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers van The Yoga Bar is Diginative BV gevestigd op de Rijmenamsesteenweg 238, 3150 Haacht.

9.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aanThe Yoga Bar overmaakt, worden deze in het bestand van The Yoga Bar opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan The Yoga Bar gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren.

Artikel 10 – Openingstijden

10.1 The Yoga Bar is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

10.2 The Yoga Bar is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal The Yoga Bar dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. The Yoga Bar behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.

10.3 The Yoga Bar is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 11 – Lesgevers en uurroosters

11.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door The Yoga Bar vervangen worden, indien nodig.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 The Yoga Bar sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van The Yoga Bar of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van The Yoga Bar.

12.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij The Yoga Bar op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

12.3 Noch The Yoga Bar, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 13 – Slotbepaling

13.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.